Διοικητικό συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ διορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Aποτελείται από 9 τακτικά μέλη και 6 αναπληρωματικά.

Η σύνθεσή του ΔΣ αποτελείται από αιρετά μέλη (εν ενεργεία Δημοτικούς Συμβούλους) και 6 λαικά μέλη, αναγνωρισμένα για τις γνώσεις και τις εμπειρίες που μπορούν να προσφέρουν στην λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης. Για κάθε τακτικό μέλος έχει οριστεί και ένα αναπληρωματικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα ανά μήνα (τουλάχιστον 3 φορές το μήνα) κατόπιν πρόσκλησης που στέλνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου προς τα μέλη. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αναρτούνται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, οι δε διαγωνισμοί σε ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) και όπου προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις .

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν ως εξής:Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν την επιχείρηση και ιδιαίτερα:

α) διορίζει και απολύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό και αποφασίζει για όλες τις μεταβολές της υπηρεσιακής του κατάστασης, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών του άρθρου 257 παρ. 1α του ΔΚΚ

β) ψηφίζει τον προϋπολογισμό, εγκρίνει τον Ισολογισμό και καταρτίζει την Έκθεση πεπραγμένων στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης,

γ) καθορίζει το αντίτιμο και τους όρους για τη χρήση των υπηρεσιών της ή τη διάθεση τυχόν προϊόντων της δημοτική επιχείρησης,

δ) αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των μελετών, εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προμηθειών υλικών και υπηρεσιών, αναθέτει
τη σύνταξη των μελετών και την εκτέλεση των έργων και εγκρίνει τις μελέτες και τις προμήθειες, στα πλαίσια της ισχύουσας για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής νομοθεσίας,

ε) αποφασίζει την αγορά και τη μίσθωση ακινήτων και κινητών που είναι χρήσιμα στην επιχείρηση, και την εκποίηση και εκμίσθωση ακινήτων και κινητών που ανήκουν στην εταιρεία,

στ) αποφασίζει την άσκηση και παραίτηση από οποιοδήποτε ένδικο μέσο ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και διοικητικής αρχής, καθώς και τα σχετικά με δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς,

ζ) αποφασίζει τη σύναψη κάθε φύσης δανείων, και μπορεί για ασφάλειά τους να εκχωρεί το σύνολο ή μέρος από τις προσόδους της εταιρείας, και αποφασίζει την παροχή δικαιωμάτων υποθήκης σε ακίνητά της,

η) παρέχει την γνώμη του για όλα τα θέματα που αφορούν την εταιρεία, εφόσον τα θέματα αυτά ανήκουν στην αποφασιστική αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας μπορεί το διοικητικό συμβούλιο να αναθέτει με απόφασή του την άσκηση του συνόλου ή μέρους των αρμοδιοτήτων του, εκτός των περιπτώσεων β΄, γ΄, ε΄, και ζ΄ της παρ.1, αυτού του άρθρου στον πρόεδρο και σε άλλα όργανα της εταιρείας και τους υπεύθυνους των λειτουργικών μονάδων της επιχείρησης.

Οι αρμοδιότητες του Προέδρου έχουν ως εξής:

Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκπροσωπεί την εταιρεία στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλεται. Επίσης μπορεί σε περίπτωση κινδύνου από αναβολή, χωρίς απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να εγείρει και αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξούσιους και να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που προστατεύει τα συμφέροντα της επιχείρησης.

Τις πράξεις αυτές υποβάλλει αμέσως στο διοικητικό συμβούλιο. Επίσης ο Πρόεδρος υπογράφει τα συμβόλαια της εταιρείας και συντάσσει τον προϋπολογισμό αυτής. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να μεταβιβάζονται στο διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας αρμοδιότητες αυτής της παραγράφου.

Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας προΐσταται της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί τον Πρόεδρο στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και του μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης της Εταιρείας.

2. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης της Εταιρείας (Προγράμματα Εργασιών, Προγράμματα Επενδύσεων, Προγράμματα Λειτουργίας κλπ.)

3. Εισηγείται γενικά στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων που είναι στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Μεριμνά για την με αποδοτικό τρόπο εκτέλεση των κάθε φύσης αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, παρακολουθώντας και συντονίζοντας τις εργασίες του συνόλου των Υπηρεσιών της Εταιρείας.

5. Αναθέτει αρμοδιότητες, ελέγχει και διευθύνει τις εργασίες των Διοικητικών Ενοτήτων της Εταιρείας.

6. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Δράσης της Εταιρείας και γενικά για την εκτέλεση των αποφάσεών του.

7. Έχει την ευθύνη των οικονομοτεχνικών μελετών για την αξιοποίηση των ακινήτων της Εταιρείας και εισηγείται στο Δ.Σ. το οποίο και λαμβάνει την τελική απόφαση.

8. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κάθε είδους αξιόγραφο, επιταγές, συναλλαγματικές κλπ. και δεσμεύει την εταιρεία με την συνυπογραφή του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Στέφανος Γιούργας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ - ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΘΕΚΛΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κικάκης Νικόλαος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΟΣΠΕΝΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΡΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΙΔΕΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΡΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΖΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΟΝΟΧΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ