ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΘΜΟ

14 Δεκεμβρίου, 20220

 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ.  Α.Ε.  Ο.Τ.Α.

ΕΔΡΑ: ΧΑΡ. ΜΟΥΣΚΟΥ 18, Πλ. ΚΥΠΡΟΥ

Τ.Κ.  15772 – ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Α.Φ.Μ.  997983533 – Δ.Ο.Υ.  Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.  68062 / 01 / Β / 09 / 148

Τηλ: 210-7771007 & 210-7779705

e-mail: maxiadhz@maxiadhz.gr

 

 

Ζωγράφου 15.12.2022

Αρ.πρωτ.: 1650

                                                                                                              

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Κατόπιν της 213ης / 14.12.2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ με ΑΔΑ: 693ΙΟΛΡΥ-ΠΑΖ  περί της εκμίσθωσης του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί των οδών Γ. Παπανδρέου και Μ. Αλεξάνδρου (πρώην αναψυκτήριο ΡΥΘΜΟΣ ) στη θέση Γουδή του Δήμου Ζωγράφου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης και της 214ης  / 14.12.2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ με ΑΔΑ: 9Τ9ΥΟΛΡΥ-Λ0Ω περί της κατάρτισης των όρων εκμίσθωσης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης γνωστοποιούνται ως κάτωθι :

 

ΟΡΟΙ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΜΕ ΔΙΑΠΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ) ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΡΥΘΜΟΣ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΟΥΔΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

1) τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81) «περί των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»

2) τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (άρθρ. 192), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρ. 196 Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης I)

3) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

4) την αριθμ. 152/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ με την οποία έγινε ο καθορισμός των όρων της δημοπρασίας

5) Την υπ’ αριθμ 182/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ για την εκμίσθωση του πρώην αναψυκτηρίου ΡΥΘΜΟΣ, με την οποία ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας και καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

6) Το δεδομένο της πραγματοποίησης δύο διαγωνισμών στις 04/11/2022 και 21/11/2022, οι οποίοι κηρύχτηκαν άγονοι εξαιτίας της μη προσέλευσης ενδιαφερομένων και με δεδομένη την ανάγκη άμεσης εκμίσθωσης του ακινήτου- καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί των οδών Γεώργιου Παπανδρέου & Μ. Αλέξανδρου (πρώην αναψυκτήριο ΡΥΘΜΟΣ) στη θέση Γουδή του Δήμου Ζωγράφου

Προβαίνουμε, όπως προβλέπει η προαναφερόμενη σχετική νομοθεσία, στην εκμίσθωση του ανωτέρω καταστήματος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (με διαπραγμάτευση) με τους εξής όρους:

Άρθρο 1

Περιγραφή ακινήτου

 

Η εκμίσθωση αφορά στο ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Ζωγράφου, εντός του Δήμου Ζωγράφου στη θέση Γουδή, την εκμετάλλευση του οποίου διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. ΑΕ ΟΤΑ», βάσει του υπ’ αριθμ. 3181/2009 ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ και το οποίο είναι συνολικής επιφάνειας 670,6 τ.μ. περίπου, όπου περιλαμβάνονται: Χώροι κύριας χρήσης 515,7 τ.μ. , χώροι βοηθητικής χρήσης 17 τ.μ. και πέργκολα από μεταλλικό σκελετό 137,90 τ.μ.

 

Άρθρο 2

Ελάχιστο όριο έναρξης διαπραγμάτευσης

 

Ως ελάχιστο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ. Το μίσθωμα θα ισχύει για τα πρώτα δύο (2) έτη σταθερά, από το τρίτο δε έτος και έως την λήξη της μισθώσεως το εκάστοτε καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται με προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%) πλέον του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη τιμών καταναλωτή.

Σε περίπτωση ύπαρξης αρνητικού τιμαρίθμου, το μίσθωμα θα παραμένει σταθερό.

 

Άρθρο 3

Δικαίωμα Συμμετοχής

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαπραγμάτευση έχει οποιοσδήποτε, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση, ότι ασκεί συναφή δραστηριότητα στο αντικείμενο λειτουργίας επιχείρησης εστίασης (αναψυκτήριο, σνακ-μπαρ, καφετέρια , καφεστιατόριο κλπ ) και αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών δημοσίων εγγράφων (ενδεικτικά αναφέρονται, επικυρωμένα αντίγραφα άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας

Καταστήματος, θεωρημένα αντίγραφα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένο αντίγραφο έναρξης δραστηριότητας από Δ.Ο.Υ. κ.λπ.).

 

Άρθρο 4

Κώλυμα συμμετοχής

 

Στη διαπραγμάτευση δεν γίνονται δεκτοί :

Α) όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, (σημείο 2 του άρθρου 8 της παρούσας) λόγω μη εκπλήρωσης συμβατικών τους υποχρεώσεων.

Β) όσοι τελούν υπό πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση κ.λπ., (σημείο 3 του άρθρου 8 της παρούσας).

Γ) όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα (σημείο 8 του άρθρου 8 της παρούσας), βάσει αμετάκλητης απόφασης.

Δ) όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, σε ό,τι αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ασφαλιστική ενημερότητα).

Ε) όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, σχετικά με την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (φορολογική ενημερότητα).

Στ) όσοι οφείλουν στο Δήμο Ζωγράφου και τα ΝΠΔΔ αυτού, το οποίο αποδεικνύεται με την κατάθεση εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ζωγράφου και Υπεύθυνης Δήλωσης μη οφειλής στα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.

Η διασταύρωση των αναγραφόμενων στις υπεύθυνες δηλώσεις περί μη οφειλής στα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου θα γίνει αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία της «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ».

 

Άρθρο 5

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 

Α. Δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης συμμετέχοντα :

Οι συμμετέχοντες στη διαπραγμάτευση, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, μεταφρασμένα σε περίπτωση που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα και επικυρωμένα (αν προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα) από Ελληνική Δημόσια Αρχή ή Δικηγόρο, μέλος οποιουδήποτε Ελληνικού Δικηγορικού Συλλόγου, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν. 4149/2013, ΦΕΚ Α΄208/2013).

 1. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υποψηφίου αναδόχου ή του νομίμου εκπροσώπου του, όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς τους όρους της παρούσης, ότι έλαβε γνώση της παρούσης και ότι την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υποψηφίου αναδόχου και του εγγυητή του ή του νομίμου εκπροσώπου του, όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από δημόσια υπηρεσία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, διότι δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
 3. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία εξυγίανσης συναλλαγής, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο πριν τη διενέργεια της απευθείας ανάθεσης.
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα και Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν οφείλει ή έχει υπαχθεί σε ρύθμιση και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του.
 5. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής από Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Γραμμάτιο Παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αορίστου διάρκειας, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) των μισθωμάτων των δύο (2) ετών του ελαχίστου ορίου έναρξης της διαπραγμάτευσης , ήτοι ποσού εννέα χιλιάδων εξακοσίων (9.600,00) ευρώ για εγγύηση συμμετοχής του στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης στην περίπτωση που κατακυρωθεί στο όνομά του η απευθείας ανάθεση .
 6. Απλό φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του συμμετέχοντος (ή του νομίμου εκπροσώπου του, όταν ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο) και του εγγυητή του.
 7. Στην περίπτωση συμμετοχής αλλοδαπού φυσικού προσώπου στη διαδικασία, απαραίτητα προσκομίζονται δικαιολογητικά νομίμου παραμονής στη χώρα καλύπτοντα όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
 8. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Ένορκη Βεβαίωση, με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο και από το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, δεν έχει καταδικασθεί για :

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της27.11.1995, σελ. 48),

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄ 305)

ε) για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, ληστεία, υπεξαίρεση (375Π.Κ.), απάτη (386-388Π.Κ.), εκβίαση (385Π.Κ.), πλαστογραφία (216-218Π.Κ.), ψευδορκία (224Π.Κ.), δωροδοκία (235-237Π.Κ.), δόλια χρεοκοπία (398Π.Κ.).

Σε κάθε περίπτωση, το ανωτέρω απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Ένορκη Βεβαίωση, με το ίδιο ακριβώς ως άνω περιεχόμενο.

 1. Βεβαίωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ.
 2. Αν πρόκειται για εταιρεία, τα αναφερόμενα στο πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, αντίγραφα αναφερόμενων σε αυτό εγγράφων, καταστατικό κ.λπ. από τα οποία να προκύπτει και ο νόμιμος εκπρόσωπος, καθώς και αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητος.

Σε περίπτωση ΙΚΕ, ΕΠΕ ή ΑΕ, πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. με το οποίο αποφασίστηκε η συμμετοχή της εταιρείας στη διαδικασία και η υποβολή προσφοράς, καθώς και το εξουσιοδοτημένο, να καταθέσει την προφορά, φυσικό πρόσωπο. Ο όρος αυτός ισχύει και για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και το πρακτικό θα πρέπει να είναι νόμιμα μεταφρασμένο από Ελληνική Δημόσια Αρχή ή Έλληνα Δικηγόρο.

 1. Σε περίπτωση που κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, πρέπει να προσκομίσει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά για λογαριασμό αυτού για τον οποίο πλειοδοτεί, προσκομίζοντας πρόσφατο, ειδικό πληρεξούσιο συντεταγμένο από Συμβολαιογράφο ή Ελληνική Προξενική Αρχή.
 2. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα να προσκομίζουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατά το δίκαιο της έδρας της επιχείρησης, με μετάφραση στα Ελληνικά.

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του συμμετέχοντα, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αντικατασταθούν αυτά από Ένορκη Βεβαίωση του συμμετέχοντα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή Ελληνικού προξενικού γραφείου, ο υποψήφιος επενδυτής ή η εταιρεία, στην οποία θα δηλώνεται ότι «στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις». Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα είναι μεταφρασμένη και θα υποβληθεί υποχρεωτικά στο φάκελο των δικαιολογητικών του διαγωνιζόμενου.

Β. Δικαιολογητικά χρηματοοικονομικής κατάστασης συμμετέχοντα :

 1. Ισολογισμοί ή αποσπάσματα αυτών των πέντε (5) τελευταίων οικονομικών ετών και μάλιστα ως δημοσιεύτηκαν, στις περιπτώσεις που η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την περί επιχειρήσεων νομοθεσία του Κράτους εγκατάστασης έκαστου συμμετέχοντα. Διασαφηνίζεται δε, πως σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται στην ως άνω δημοσίευση, θα υποβάλλει σχετική Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ως αυτός ισχύει) περί των αμέσως ανωτέρω.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ως αυτός ισχύει), η οποία θα υπογράφεται από τον συμμετέχοντα (και σε περίπτωση νομικού προσώπου θα υπογράφεται από τον νόμιμο κατά νόμο – καταστατικό νόμιμο εκπρόσωπο) περί του ετήσιου ύψους του κύκλου εργασιών του συμμετέχοντα, ποσού (300.000) ευρώ ή περί του συνολικού τζίρου του συμμετέχοντα, για τις πέντε τελευταίες χρήσεις των ετών 2017,2018,2019, 2020, 2021 ποσού (1.500.000) ευρώ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ως αυτός ισχύει) η οποία θα υπογράφεται από τον συμμετέχοντα (και σε περίπτωση νομικού προσώπου θα υπογράφεται από τον νόμιμο κατά νόμο – καταστατικό νόμιμο εκπρόσωπο) περί χρηματοοικονομικού δείκτη γενικής ρευστότητας (αναλογία κυκλοφορούντος ενεργητικού προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) κατά την τελευταία οικονομική χρήση, βάσει των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων μεγαλύτερο του 1 ή βεβαίωση από αναγνωρισμένη τράπεζα εσωτερικού ή εξωτερικού για την πιστοληπτική ικανότητα άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Στην πιστοληπτική ικανότητα δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η δυνατότητα χορήγησης εγγυητικών επιστολών. Τα παραπάνω ισχύουν ως αθροίσματα για τους υποψηφίους αναδόχους που θα συμμετάσχουν σε Κοινοπραξία, ενώ για τα φυσικά πρόσωπα, όπου θα συμμετάσχουν αυτοτελώς, χωρίς να ασκούν ατομικά συναφή δραστηριότητα, αλλά συμμετέχουν ήδη με ελάχιστο ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) σε εταιρεία με τέτοια δραστηριότητα, τουλάχιστον τους τελευταίους έξι (6) μήνες, λαμβάνεται υπ’ όψιν Υπεύθυνη δήλωση περί του άνω χρηματοοικονομικού δείκτη γενικής ρευστότητας κατά την τελευταία οικονομική χρήση, βάσει των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων μεγαλύτερο του 1 ή βεβαίωση από αναγνωρισμένη τράπεζα εσωτερικού ή εξωτερικού για την πιστοληπτική ικανότητα άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, όχι της εταιρείας, αλλά του φυσικού προσώπου που συμμετέχει σ’ αυτήν, λαμβάνει δε μέρος ατομικά στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ως αυτός ισχύει) η οποία θα υπογράφεται από τον συμμετέχοντα (και σε περίπτωση νομικού προσώπου θα υπογράφεται από τον νόμιμο κατά νόμο – καταστατικό νόμιμο εκπρόσωπο) στην οποία θα δηλώνεται, ότι ο συμμετέχοντας κατά την περίπτωση ανάθεσης του ως μισθωτή και καθ’ όλη τη διάρκεια της μισθωτικής σύμβασης, θα λειτουργεί τηρώντας αυστηρώς την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ως αυτός ισχύει) η οποία θα υπογράφεται από τον συμμετέχοντα (και σε περίπτωση νομικού προσώπου θα υπογράφεται από τον νόμιμο κατά νόμο – καταστατικό νόμιμο εκπρόσωπο) στην οποία θα δηλώνεται, ότι ο συμμετέχοντας κατά την περίπτωση ανακηρύξεώς του ως αναδόχου, αποδέχεται ανεπιφυλάκτως, ότι κάθε πρόστιμο που ενδεχομένως επιβληθεί στη «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ» από Ελεγκτικές Αρχές για παραβάσεις κατά την με ευθύνη του αναδόχου, παροχή των υπηρεσιών του, θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το μισθωτή.

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.

Γ. Δικαιολογητικά εγγυητή :

Ο εγγυητής θα πρέπει να προσκομίσει :

 1. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνει, ότι έλαβε γνώση της όρων της παρούσας διαδικασίας και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Δικαιολογητικά με τα οποία θα αποδεικνύεται η φερεγγυότητά του και συγκεκριμένα:

α) Βεβαίωση περί μη ληξιπρόθεσμης οφειλής του στο Δήμο Ζωγράφου (Δημοτική Ενημερότητα),

β) Φορολογική ενημερότητα,

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα,

 1. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι είναι αληθή τα κάτωθι συνοδευτικά έγγραφα:

Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί εντός των προηγούμενων τριάντα (30) ημερών από τη διενέργεια της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης , αναφορικά με το μέσο υπόλοιπο τραπεζικών λογαριασμών όψεως / ταμιευτηρίου, τουλάχιστον για τους προηγούμενους έξι (6) μήνες ή προθεσμιακές καταθέσεις ημερομηνίας έναρξης, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη διενέργεια της διαδικασίας της ανάθεσης ή κατοχής χρεογράφων (π.χ. μετοχών, ομολόγων κ.λπ.), χαρτοφυλακίων επενδύσεων (π.χ. συναλλάγματος, αμοιβαίων κεφαλαίων, παραγώγων προϊόντων κ.λπ.) ή ακίνητα της κυριότητός του μή βεβαρημένα (θα προσκομιστεί βεβαίωση από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο), αξίας τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Ιδιαίτερα για τα ακίνητα θα πρέπει να προσκομίσει το τελευταίο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ.

Επισημαίνεται ότι, ο εγγυητής αυτός θα πρέπει να υπογράψει τη μισθωτική σύμβαση, καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος μαζί με το μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, παραιτούμενος του ευεργετήματος της διαιρέσεως και της διζήσεως. Σε διαφορετική περίπτωση, η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ της «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. ΑΕ ΟΤΑ» χωρίς δικαστική παρέμβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.

 

Άρθρο 6

Απαιτούμενες Εγγυήσεις

 

Α. Εγγύηση Συμμετοχής :

Οι υποβαλλόμενες προσφορές συνοδεύονται από Εγγύηση Συμμετοχής. Η Εγγύηση Συμμετοχής θα πρέπει να έχει τη μορφή γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητικής Επιστολής από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, να έχει εκδοθεί επ’ ονόματι του υποψηφίου μισθωτή, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) των μισθωμάτων των δύο (2) ετών του ελαχίστου ορίου έναρξης της διαπραγμάτευσης , ήτοι ποσού εννέα χιλιάδων εξακοσίων (9.600,00) ευρώ, για εγγύηση συμμετοχής του στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης στην περίπτωση που κατακυρωθεί στο όνομά του η απευθείας ανάθεση.

Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στον οριστικό ανάδοχο μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και εντός χρονικού περιθωρίου δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού εκμίσθωσης και την παράδοση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στη «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ». Στους λοιπούς υποψηφίους που έλαβαν μέρος στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση επιστρέφεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της απόφασης κατακύρωσης.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αρνηθεί να υπογράψει εμπρόθεσμα το συμφωνητικό μίσθωσης ή δεν προσκομίσει τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται ή δεν καταθέσει την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος και η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ».

Β. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης :

Το αναφερόμενο ως άνω γραμμάτιο παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατά την υπογραφή της σύμβασης, αντικαθίσταται με αντίστοιχο καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, αορίστου διάρκειας, ποσού ίσου με το τριπλάσιο του επιτευχθέντος μισθώματος.

Η χρηματική αυτή εγγύηση, θα παραμένει στη Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ και θα επιστραφεί στο μισθωτή μετά τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης και εφόσον δε συντρέχει λόγος κατάπτωσής της.

Εφ’ όσον κατά τη διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης η χρηματική εγγύηση καταπέσει υπέρ της «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ» ή μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς ο μισθωτής να ανανεώσει, συμπληρώσει ή αντικαταστήσει αυτήν μέσα στις καθοριζόμενες κατά περίπτωση προθεσμίες, παρέχεται το δικαίωμα στη «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ» να καταγγείλει χωρίς προειδοποίηση ή διαμαρτυρία τη σύμβαση.

Η εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στο Ταμείο της «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ» τόσο χρόνο όσος και ο χρόνος της μίσθωσης, θα επιστραφεί δε, άτοκα στον δικαιούχο, εφ’ όσον έχουν εκπληρωθεί εμπρόθεσμα και με ακρίβεια όλοι οι όροι της σύμβασης και οι υποχρεώσεις του μισθωτή. Σε διαφορετική περίπτωση θα καταπίπτουν υπέρ της «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ» με απλή πράξη του Προέδρου, για παράβαση όρου της σύμβασης.

Αντικατάσταση του εγγυητή επιτρέπεται, εφ’ όσον ο αντικαταστάτης αναλάβει όλες τις μέχρι τότε δεσμεύσεις του αρχικού εγγυητή. Αν ο νέος εγγυητής αρνηθεί να υπογράψει όπου απαιτείται και του ζητηθεί, τότε η κατατεθειμένη υπό του μισθωτού χρηματική εγγύηση θα καταπέσει υπέρ της «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ» ανεξάρτητα από τη μη ύπαρξη υπαιτιότητας του μισθωτή σχετικά με αυτό. Η «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ» πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως άμεσα για την αντικατάσταση του εγγυητή και την τήρηση των ως άνω.

Άρθρο 7

Μίσθωμα

 

Το μηνιαίο μίσθωμα είναι ισόποσο της προσφοράς του μισθωτή και σε κάθε περίπτωση όχι κατώτερο αυτού των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μισθώματος ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ως μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό, το οποίο θα προκύψει από τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση και θα παραμείνει σταθερό για τα πρώτα δύο (2) μισθωτικά έτη, από το τρίτο δε έτος και έως την λήξη της μισθώσεως το εκάστοτε καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται με προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%) πλέον του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη τιμών καταναλωτή. Σε περίπτωση ύπαρξης αρνητικού τιμαρίθμου , το μίσθωμα θα παραμένει σταθερό .

Τα μισθώματα των δύο πρώτων ετών, θα προκαταβληθούν με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης. Κάθε επόμενο ετήσιο μίσθωμα θα προκαταβάλλεται έξι (6) μήνες πριν την έναρξη του εκάστοτε επομένου μισθωτικού έτους, τόσο κατά την αρχική διάρκεια των δώδεκα (12) ετών της σύμβασης, όσο και κατά την τυχόν παράτασή της.

Η καταβολή στο Ταμείο της «ΜΑΞΙΑΔΗΖ Α.Ε. ΟΤΑ» θα αρχίζει από την υπογραφή του Συμφωνητικού και θα αποδεικνύεται μόνο δι΄ εγγράφου εξοφλητικής αποδείξεώς, κατ΄ αποκλεισμό παντός άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου.

Ο μισθωτής βαρύνεται με την καταβολή του τέλους χαρτοσήμου της σύμβασης αυτής ποσοστού τρία και μηδέν έξι τοις εκατό (3,6%), εφ’ όσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση. Θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το μισθωτή κάθε άλλη εισφορά, τέλος, φόρος ή άλλη επιβάρυνση επί του μισθώματος ή επί του μισθίου.

Το μηνιαίο μίσθωμα της τελικής προσφοράς του μισθωτή, θεωρείται δίκαιο, εύλογο και ανταποκρινόμενο στη μισθωτική αξία του μισθίου και για αυτό ο μισθωτής θα παραιτηθεί από κάθε δικαίωμα απαλλαγής από την καταβολή ή και μείωση – αναπροσαρμογή του μισθώματος για κάθε αιτία.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ελλιπούς ή καθόλου καταβολής του μισθώματος και των λοιπών επιβαρύνσεων, όπου και όταν ορίζεται στην παρούσα, η «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ» μπορεί να καταγγείλει τη μισθωτική σύμβαση, να επιδιώξει τη βίαιη έξωση του μισθωτή και κάθε τρίτου έλκοντος εξ αυτού δικαιώματα από το μίσθιο και την πλήρη αποζημίωσή της για κάθε θετική και αποθετική ζημία.

Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο και αιτία εγκαταλειφθούν οι χώροι από το μισθωτή πριν από τη λήξη της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης, θα οφείλονται και θα καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά όλα τα μισθώματα μέχρι τη λήξη της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του μισθώματος, εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου, χωρίς υπαιτιότητα της «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ». Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος για βλάβη από οποιαδήποτε αιτία που τυχόν επέλθει μετά την κατακύρωση και δεν κωλύει τη χρήση του μισθίου.

Άρθρο 8

Διάρκεια μίσθωσης

 

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη, θα παρατείνεται δε αυτοδικαίως, επί τρία (3) ακόμη έτη, ήτοι συνολικά μέχρι δεκαπέντε (15) έτη, σε περίπτωση κατά την οποία ο μισθωτής δεν καταγγείλει εγγράφως την σύμβαση, το αργότερο μέχρι το τελευταίο τρίμηνο της δωδεκαετίας και υπό τον όρο ότι δεν θα προκύπτει εγγράφως οποιαδήποτε παραβίαση των όρων της παρούσας από τον μισθωτή, μέχρι τότε, ενώ νεότερη συμφωνία των συμβαλλομένων ως προς τους όρους παράτασης της μίσθωσης δεν αποκλείεται.

Ως ημεροχρονολογία έναρξης της μίσθωσης, θα θεωρείται η αναφερόμενη στη σύμβαση, εφόσον λάβει χώρα συγχρόνως και η παράδοση και παραλαβή του μισθίου σε λειτουργία. Διαφορετικά, ως ημεροχρονολογία έναρξης θα θεωρείται αυτή κατά την οποία θα γίνει η παράδοση και παραλαβή του μισθίου, ενώ ως λήξη, σε κάθε περίπτωση, θα θεωρείται η ημεροχρονολογία συμπλήρωσης δεκαπέντε (15) ετών, από την κατά τα άνω έναρξη.

Άρθρο 9

Λειτουργία επιχείρησης – Απαιτούμενες άδειες

 

Ο μισθωτής οφείλει με δικές του ενέργειες και έξοδα να μεριμνήσει και να προβεί στην έκδοση κάθε είδους αδειών κ.λπ. για τη νόμιμη χρήση και λειτουργία του μισθίου.

 

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις Μισθωτή

 

Η καταβολή του μισθώματος θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

Ο μισθωτής με την υποβολή της προσφοράς του κατά την διαδικασία της διαπραγμάτευσης και συνακόλουθα με την υπογραφή της σύμβασης αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι έλαβε γνώση της κατάστασης του χώρου, ότι το αντάλλαγμα που τελικά κατακυρώθηκε είναι απολύτως δίκαιο και εύλογο και ότι η «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ» δεν υπέχει καμία ευθύνη έναντι του αναδόχου για την κατάσταση στην οποία παραλαμβάνει το χώρο.

Ο μισθωτής θα παραλάβει την ανάληψη των υπηρεσιών, βάσει σχετικού Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης.

Ο μισθωτής υποχρεούται να έχει ασφαλίσει στον ΕΦΚΑ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμούς κύριας ή / και επικουρικής ασφάλισης όλο το προσωπικό που θα απασχολεί ο ίδιος, ανάλογα με την ειδικότητα και σύμφωνα με τις περί ΕΦΚΑ ή των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων ή οργανισμών διατάξεις.

Ο μισθωτής υποχρεούται να έχει ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία το μίσθιο, τα μηχανήματα και αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία παροχής των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την προς κατάρτιση σύμβαση, για σωματικές βλάβες προς τρίτους, υλικές ζημιές προς τρίτους και ίδιες ζημιές.

Ο μισθωτής υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλους τους όρους και τις σχετικές Πολεοδομικές, Αστυνομικές, Υγειονομικές ή άλλες διατάξεις, ενώ για τυχόν παράβασή τους ευθύνεται αποκλειστικά αυτός.

Ο μισθωτής υποχρεούται να επιτρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και χωρίς περιορισμούς την παρουσία ή επίσκεψη σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους ή άλλα αρμόδια όργανα της «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ», προκειμένου να διαπιστώνεται η αρτιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Ο μισθωτής οφείλει να καταβάλλει τη δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, για τους χώρους που θα του παραχωρηθούν και τους οποίους θα χρησιμοποιεί, καθώς και τη δαπάνη κατανάλωσης ύδρευσης.

Η «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ» είναι υποχρεωμένη να τηρήσει τη λειτουργία της σύμβασης, εξασφαλίζοντας το αποκλειστικό δικαίωμα της δημοπράτησης με εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων που υπάρχουν και κάθε άλλο νόμιμο μέσο για την υπεράσπιση των συμφερόντων της.

Από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου εγκατάστασης, ο μισθωτής καθίσταται αποκλειστικός υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του μίσθιου, όσον αφορά στο προσωπικό του και τις σχέσεις του με τους πελάτες αυτού.

Επιπλέον ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί ανάλογο αριθμό προσωπικού για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών, κοσμίας συμπεριφοράς και ευπρεπούς εμφανίσεως και να σέβεται και να επιμελείται τον χώρο.

Ο μισθωτής υποχρεούται να μην εγκαταστήσει οποιοδήποτε μηχάνημα που ρυπαίνει το χώρο του μισθίου.

Ο μισθωτής έχει ακέραια και εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη αποζημίωσης για ζημιές ή βλάβες που θα προκληθούν σε πρόσωπα ή πράγματα, έναντι οποιουδήποτε, είτε από τον ίδιο είτε από το προσωπικό του είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία αναγόμενη στη σφαίρα αντικειμενικής του ευθύνης.

Η «ΜΑΞΙΑΔΗΖ Α.Ε. ΟΤΑ» δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που γνώριζε ο μισθωτής κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης. Ως εκ τούτου, δεν παρέχεται στο μισθωτή το δικαίωμα της μη καταβολής του μισθώματος αν αυτός γνωρίζει το πραγματικό ελάττωμα κατά τη σύναψη της μισθωτικής συμβάσεως.

Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τη «ΜΑΞΙΑΔΗΖ Α.Ε. ΟΤΑ», αν παρέλειψε να της γνωστοποιήσει εγκαίρως ελαττώματα του μισθίου που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και δεν οφείλονται στη συνήθη χρήση ή δικαιώματα που τρίτος αντιποιείται πάνω σ’ αυτό.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση.

Ο μισθωτής υποχρεούται σε εποπτεία του χώρου και οφείλει να ενημερώνει άμεσα τη «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ» για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη παρουσιαστεί.

Απαγορεύεται στον μισθωτή να ενεργήσει οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του μισθίου, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ». Κάθε εγκεκριμένη κατασκευή, προσθήκη ή διασκευή θα γίνεται με δαπάνες του μισθωτή και θα παραμείνει επ’ ωφελεία του μισθίου.

Ο μισθωτής υποχρεούται να μην προβαίνει σε δομικές μεταρρυθμίσεις του μισθίου και γενικά σε ό,τι θίγει την αρχιτεκτονική – αισθητική κατά τα νομίμως ισχύοντα για τη θέση του συγκεκριμένου ακινήτου (ως υπόδειγμα) και τη στατική δομή του μισθίου. Τυχόν μεταβολές που θα γίνουν, θα αποτελούν λόγο καταγγελίας της παρούσας, δικαιουμένης της «ΜΑΞΙΑΔΗΖ Α.Ε. ΟΤΑ» σε κάθε περίπτωση να ζητήσει την επαναφορά του μισθίου στην πρότερη κατάσταση, με έξοδα και δαπάνες του μισθωτή. Επίσης, να ζητήσει να παραμείνουν εντός του μισθίου οι μεταβολές αυτές άνευ δικαιώματος αποζημιώσεως του μισθωτή που παραιτείται ήδη του δικαιώματος αφαιρέσεως και αποζημιώσεως. Ρητώς αναφέρεται, ότι ο μισθωτής υποχρεούται να εφαρμόσει την Στατική Μελέτη του μισθίου, της οποίας έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, όπως και της Οικονομικής Μελέτης αυτής, την οποία επίσης αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

 

Άρθρο 11

Παραχώρηση χρήσης μισθίου

 

Επιτρέπεται η υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή σε τρίτους, κατόπιν εγκρίσεως της «ΜΑΞΙΑΔΗΖ Α.Ε. ΟΤΑ», για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον συμβατικό χρόνο λήξης της μίσθωσης. Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης, ο αρχικός μισθωτής εξακολουθεί να ευθύνεται, ομού, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον υπεκμισθωτή, έναντι της «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ», σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Απαγορεύεται να αλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο το πρόσωπο του μισθωτή, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση της «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ» και σε κάθε περίπτωση, το σχετικό αίτημα θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 8.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος πλειοδότης – μισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο, επιτρέπεται σε αυτόν για μία (1) και μόνη φορά, η σύσταση προσωπικής εταιρείας (ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης) ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) ή Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.), η οποία θα αποτελέσει τον φορέα εκμετάλλευσης του μισθίου.

Σε αυτήν την περίπτωση, φυσικό πρόσωπο και εταιρεία θα ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρον έναντι της «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ», αναφορικά με την καταβολή του μισθώματος και την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης μίσθωσης. Στη συσταθησομένη εταιρεία, ο μισθωτής θα πρέπει, κατά το ίδιο συμβατικό χρονικό διάστημα, να (ι) κατέχει ποσοστό τουλάχιστον πενήντα ένα τοις εκατό (51%) και (ιι) να είναι διαχειριστής, νόμιμος εκπρόσωπος και υγειονομικός και αγορανομικός υπεύθυνος. Η αλλαγή αυτή του προσώπου του μισθωτή, θα πρέπει να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ». Σε κάθε περίπτωση, ο αρχικός μισθωτής ευθύνεται ομού, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την πιστή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Επίσης, αν ο μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο, στην περίπτωση ίδρυσης νέας εταιρείας, στη συσταθησομένη εταιρεία, θα μετέχει η εταιρεία – πλειοδότης σε ποσοστό, τουλάχιστον, πενήντα ένα τοις εκατό (51%) καθώς και στη διοίκηση της και η νεοσυσταθείσα εταιρεία θα ευθύνεται αλληλέγγυα και σε ολόκληρον με τη μισθώτρια εταιρεία, έναντι της «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ», αναφορικά με την καταβολή του μισθώματος και την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης μίσθωσης.

Η σύσταση και κάθε τυχόν μελλοντική μεταβολή του καταστατικού της εταιρείας, θα γνωστοποιείται υποχρεωτικά εγγράφως στη «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ» εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη νόμιμη δημοσίευση του καταστατικού. Με τη γνωστοποίηση, θα παραδίδεται στη «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ» επικυρωμένο αντίγραφο του δημοσιευμένου καταστατικού.

Επίσης, εφ’ όσον ο μισθωτής είναι ανώνυμη εταιρεία, οποιαδήποτε μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας θα γνωστοποιείται στη «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ» και θα υποβάλλονται, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, όλα τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα.

Σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος άρθρου, οι παραπάνω συμβάσεις και πράξεις δεν θα αναγνωρίζονται από τη «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ» και δεν θα τη δεσμεύουν. Επιπροσθέτως δε, η «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ» έχει δικαίωμα να ζητήσει κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, μή αποκλειομένης της καταγγελίας της παρούσας και της αναζήτησης κάθε ζημίας που έχει ή μελλοντικά θα υποστεί από την παραπάνω αιτία.

Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο και αιτία εγκαταλειφθεί ο εκμισθούμενος χώρος από τον μισθωτή πριν από την λήξη της σύμβασης, θα οφείλονται και θα καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά όλα τα μέχρι της λήξης της σύμβασης μισθώματα, παράλληλα δε, θα εκπίπτει η κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης

 

Άρθρο 12

Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

 

Στο μίσθιο θα πρέπει να τηρείται ο κανονισμός πυροπροστασίας και να κατατεθεί από πλευράς μισθωτή το σχετικό πιστοποιητικό πυρασφάλειας της Αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπέρ της «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ» στη Γραμματεία αυτής, με την υπογραφή του Συμφωνητικού μίσθωσης.

 

Άρθρο 13

Λύση της σύμβασης

 

Η σύμβαση λύεται κανονικά με τη λήξη του χρόνου για τον οποίο συμφωνήθηκε.

Πριν από την κανονική λήξη του χρόνου διάρκειάς της η σύμβασης λύεται ως κάτωθι :

Με νεότερη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών αποδεικνυόμενη με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας.

Σε περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου του μισθωτή.

Σε περίπτωση κήρυξής του σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση.

Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή φυσικού προσώπου. Τυχόν κληρονόμοι του μισθωτή, ουδέν μισθωτικό ή άλλο δικαίωμα αποκτούν από τη μίσθωση.

Στις περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης για λόγους που προβλέπονται σε όρους της σύμβασης, τις διατάξεις του Α.Κ. ή άλλων νόμων σε ισχύ.

Σε περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου ή θέσης του σε εκκαθάριση ή κήρυξής του σε πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση και κατόπιν αυτών, λύσης της σύμβασης, κατά τα ανωτέρω, η «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ» θα έχει όλα τα δικαιώματα που θα είχε σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, δηλαδή την κατάπτωση των εγγυήσεων, την κήρυξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών όλων των μισθωμάτων μέχρι το τέλος του σύμβασης και την υποχρέωση του μισθωτή να αποδώσει άμεσα το ακίνητο, επιφυλασσόμενη η «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ» για την ικανοποίηση κάθε θετικής ή αποθετικής της ζημίας.

Η «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ» σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης μίσθωσης, οι οποίοι στο σύνολό τους θεωρούνται ουσιώδεις, δικαιούται, αφού προηγουμένως οχλήσει εγγράφως το μισθωτή για συμμόρφωση στις υποχρεώσεις του, τάσσοντας προς τούτο εύλογη προθεσμία, εφ’ όσον παρέλθει αυτή άπρακτη, να θεωρήσει τη σύμβαση λυμένη ή να κάνει έξωση στο μισθωτή, καθώς και να ζητήσει την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, μή αποκλειόμενης της αναζήτησης και κάθε άλλης ζημίας του.

Η δια καταγγελίας λύση της σύμβασης που γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ», έχει τις παρακάτω συνέπειες:

α) την κατάπτωση, ως ποινή, των υπέρ της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης που έχει κατατεθεί, χωρίς αυτή να συμψηφίζεται με τα οφειλόμενα μισθώματα.

β) την κήρυξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών όλων των μισθωμάτων μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

γ) την υποχρέωση του μισθωτή να παραδώσει το χώρο την ημέρα.

Αν ο μισθωτής αρνηθεί ή καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση του μισθίου, η Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ έχει το δικαίωμα να επιβάλλει πλέον της αποζημίωσης για τη χρήση αυτού και ποινική ρήτρα, για κάθε μήνα καθυστέρησης, ποσό ίσο προς το διπλάσιο του ύψους του μισθώματος που κατέβαλε κατά τον τελευταίο προ της λήξεως ή λύσεως της μισθώσεως μήνα και για κάθε μήνα καθυστέρησης, καθώς και να αποβάλλει τον μισθωτή, με κάθε νόμιμο μέσο.

Επίσης, η Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ δικαιούται σε περίπτωση μή παράδοσης του χώρου, να αποκομίσει η ίδια τα εισκομισθέντα στο μίσθιο κινητά πράγματα και είτε να τα αποθηκεύσει, είτε να τα εκποιήσει είτε να τα απορρίψει ως άχρηστα, χωρίς ο μισθωτής να δικαιούται να απαιτήσει οιαδήποτε αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν δαπάνες, οι οποίες θα προκύψουν από τη φύλαξη, την εκποίηση ή την απόρριψη, θα καταλογίζονται στο μισθωτή.

Άρθρο 14

Ειδικές ρήτρες – Επίλυση διαφορών

 

α) Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται αυτοδίκαια, ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης και δεν δύναται να υπαναχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο.

β) Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στη δημοπρασία έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Σε περίπτωση που τέτοια έγκριση αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, ενώ όποιες υποχρεώσεις προκύπτουν από την παρούσα βαρύνουν ομού, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το νομικό πρόσωπο και τα φυσικά πρόσωπα που συνεβλήθησαν για λογαριασμό του νομικού προσώπου.

γ) Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να δέχεται καθ’ όλη την διάρκεια της μισθωτικής σχέσης κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ, ως προς την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και της μισθωτικής σύμβασης. Σε περίπτωση άρνησης του μισθωτή να δεχθεί τον ανωτέρω έλεγχο, η Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως και να επιδιώξει την αποζημίωσή του για κάθε θετική και αποθετική ζημία που υποστεί εξαιτίας της καταγγελίας αυτής.

δ) Όλοι οι όροι της μισθωτικής σύμβασης είναι ουσιώδεις και για τον λόγο αυτόν, σε περίπτωση μη τήρησής τους, η Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της μίσθωσης, ενώ κάθε είδους εγγύηση που θα έχει καταβληθεί από τον μισθωτή καταπίπτει υπέρ της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ. Τυχόν ακυρότητα οποιουδήποτε όρου είτε της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε της μισθωτικής σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ και του τελικού πλειοδότη, δεν επάγεται την ακυρότητα της σύμβασης, η οποία εξακολουθεί κατά τους λοιπούς όρους της να ισχύει και να δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη.

ε) Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την εκτέλεση ή την ερμηνεία της μισθωτικής σύμβασης, αρμόδια θα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο θα είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

στ) Κάθε κοινοποίηση προς τον μισθωτή εξωδίκου εγγράφου ή δικογράφου που έχει σχέση με την παρούσα μίσθωση, γίνεται νόμιμα στη διεύθυνση του μισθίου. Για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καθ’ οιαδήποτε λύση ή λήξη του μίσθωσης, ο εκμισθωτής δικαιούται να επιδίδει στο μίσθιο κάθε έγγραφο ή / και δικόγραφο που αφορά στη μίσθωση, εκτός εάν ο μισθωτής τού γνωστοποιήσει εγγράφως κατά την αποχώρησή του, στοιχεία και διεύθυνση αντικλήτου του, για τις κάθε είδους ανωτέρω επιδόσεις.

ζ) Όλοι οι όροι της παρούσας προκήρυξης αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο της σχετικής σύμβασης, ακόμη και αν δεν γίνεται ρητή μνεία των όρων αυτών στη σχετική σύμβαση.

η) Η εκ μέρους της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ σιωπηρή ανοχή παράβασης κάποιου όρου ή η μη εφαρμογή τινός όρους της παρούσας, σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται αποδοχή, τροποποίηση ή κατάργηση όρου τινός ή σιωπηρή έγκριση της παράτασης.

θ) Η τυχόν μή έγκαιρη εκ μέρους της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ άσκηση των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τη σύμβαση μίσθωσης που θα καταρτιστεί, δεν θεωρείται σιωπηρή παραίτηση ή συναίνεσή της, αλλά δικαιούται οποτεδήποτε να ασκήσει τα δικαιώματά της. Τυχόν απαγόρευση λειτουργίας για οποιοδήποτε λόγο είτε κατόπιν ενέργειας οποιουδήποτε είτε απόφασης Δημόσιας Αρχής, δεν δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης σε βάρος της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ και η σύμβαση μίσθωσης θα λύνεται αζημίως και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

ι) Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με κάθε ενδιαφερόμενο, θα πραγματοποιηθεί με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

 

 

Άρθρο 15

Δημοσίευση της Διαδικασίας

 

Η πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα δημοσιευθεί με επιμέλεια του Προέδρου τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την εκκίνησή της με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ, καθώς και στο εμφανέστερο μέρος της έδρας του Δήμου Ζωγράφου.

Επίσης, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ (https://maxiadhz.gr/) και στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Ζωγράφου (https://www.zografou.gov.gr/)

 

Καλούμε

 

κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τους όρους και προϋποθέσεις των αποφάσεων όπως ορίζονται ανωτέρω και επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, να δηλώσει εγκαίρως τη συμμετοχή του και να αποστείλει την οικονομική του προσφορά μετά των απαιτούμενων εγγράφων  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι και την Παρασκευή 23.12.2022 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ, maxiadhz@maxiadhz.gr .

 

Για τη ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ

 

Ο Πρόεδρος

Αγησίλαος Σ. Παπακωνσταντίνου

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Yποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται με *