ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΘΜΟ

18 Οκτωβρίου, 2022

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί των οδών Γ. Παπανδρέου και Μ. Αλεξάνδρου (πρώην αναψυκτήριο ΡΥΘΜΟΣ) στη θέση Γουδή του Δήμου Ζωγράφου το οποίο θα λειτουργήσει ως αναψυκτήριο.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της «Μονομετοχικής Αξιοποίησης Ακινήτων Δήμου Ζωγράφου Α.Ε. ΟΤΑ» (Χ. Μούσκου 18, Ζωγράφου, 3ος όροφος) στις 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας, όπως αυτή ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ.:182η/14-10-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. ΟΤΑ».

Ώρα έναρξης ορίζεται η 10:30 π.μ. και ώρα λήξης η 14:30 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοσδήποτε, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση, ότι ασκεί επί πενταετία, τουλάχιστον, συναφή δραστηριότητα στο αντικείμενο λειτουργίας επιχείρησης εστίασης (αναψυκτήριο, σνακ-μπαρ, καφετέρια, καφεστιατόριο κλπ ) και αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών δημοσίων εγγράφων (ενδεικτικά αναφέρονται, επικυρωμένα αντίγραφα άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος, θεωρημένα αντίγραφα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένο αντίγραφο έναρξης δραστηριότητας από Δ.Ο.Υ. κ.λπ.).

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό, δεν μπορεί – επί ποινή αποκλεισμού – να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές, με οποιαδήποτε ιδιότητα, ακόμη και αυτή του εγγυητή.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ #5.000# €.

Το μίσθωμα που θα προκύψει από τη δημοπρασία θα ισχύει για τα πρώτα δύο (2) μισθωτικά έτη, από το τρίτο δε έτος και έως την λήξη της μισθώσεως το εκάστοτε καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται με προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%) πλέον του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ).

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη, θα παρατείνεται δε αυτοδικαίως, επί τρία (3) ακόμη έτη, ήτοι συνολικά μέχρι δεκαπέντε (15) έτη, σε περίπτωση κατά την οποία ο μισθωτής δεν καταγγείλει εγγράφως την σύμβαση, το αργότερο μέχρι το τελευταίο τρίμηνο της δωδεκαετίας και υπό τον όρο ότι δεν θα προκύπτει εγγράφως οποιαδήποτε παραβίαση των όρων της παρούσας από τον μισθωτή, μέχρι τότε, ενώ νεότερη συμφωνία των συμβαλλομένων ως προς τους όρους παράτασης της μίσθωσης δεν αποκλείεται.

Ως ημεροχρονολογία έναρξης της μίσθωσης, θα θεωρείται η αναφερόμενη στη σύμβαση, εφόσον λάβει χώρα συγχρόνως και η παράδοση και παραλαβή του μισθίου σε λειτουργία. Διαφορετικά, ως ημεροχρονολογία έναρξης θα θεωρείται αυτή κατά την οποία θα γίνει η παράδοση και παραλαβή του μισθίου, ενώ ως λήξη, σε κάθε περίπτωση, θα θεωρείται η ημεροχρονολογία συμπλήρωσης δεκαπέντε (15) ετών, από την κατά τα άνω έναρξη.

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της με αρ.152η/13-09-2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ Α.Ε. Ο.Τ.Α. και κάθε πληροφορία σχετική με αυτόν  θα  δίνεται  στα  γραφεία  της  εταιρείας  (Χαρ.  Μούσκου  18,  3οςόροφος, τηλ: 210-777.1007) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι όροι της διακήρυξης της δημοπρασίας όπως και κάθε δικαιολογητικό συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση diavgeia.gr – ΑΔΑ:97ΦΚΟΛΡΥ-2ΞΘ καθώς και στην ιστοσελίδα της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ Α.Ε. Ο.Τ.Α. https://maxiadhz.gr/category/diagonismoi/

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

ΡΥΘΜΟΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΡΥΘΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ