Ανακοίνωση πρόσληψης 10 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ δύο (2) μηνών

17 Μαΐου, 2022