Ανακοίνωση πρόσληψης 10 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διαρκείας δύο (2) μηνών, με ειδικότητα ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΕ ή ΥΕ

12 Απριλίου, 2022

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η ΜOΝOΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. ΑΕ ΟΤΑ), ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 62η/12.04.2022 (ΑΔΑ:ΡΘΡΝΟΛΡΥ-Χ17) Απόφαση ΔΣ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διαρκείας 2 μηνών, συνολικού αριθμού ΔΕΚΑ (10) ατόμων, προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών λειτουργίας της, ως ακολούθως:

Ειδικότητα: ΦΥΛΑΚΕΣ (ΔΕ ή ΥΕ)

Αρ. Ατόμων: 10

Ειδικά Προσόντα: Με άδεια υπηρεσιών ασφάλειας (security) ή ελλείψει υποψηφίων με την εν λόγω άδεια με προϋπηρεσία στους σταθμούς αυτοκινήτων στην αντίστοιχη της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ.

Διάρκεια σύμβασης: 2 μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Β) Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν και να μην εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου όπως περιγράφονται στην υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/φ 69/115/9670/18-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. “Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
Γ) Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλου είδους βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης.
Δ) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 (ποινική καταδίκη, υπο-δικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν. 3584/2007.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Η απόδειξη προϋπηρεσίας διενεργείται αυτεπάγγελτα από την εταιρεία.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα.

5. Εκκαθαριστικό της εφορίας του τελευταίου φορολογικού έτους.
6. Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Γυμνασίου ή Λυκείου για την κατηγορία ΔΕ .
7. Απολυτήριο Δημοτικού για την κατηγορία ΥΕ.
8. Άδεια φύλακα ή security ή βεβαίωση στρατιωτικής θητείας στις ειδικές δυνάμεις του Ελληνικού Στρατού.
9. Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ (η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Σημείωση
Η υπηρεσία διενεργεί υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα έλεγχο της γνησιότητας όλων των υποχρεωτικών πιστοποιητικών που υποβάλλει ο υποψήφιος για την πρόσληψή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/31-10-2014/τ.Α).
Επισημαίνεται ότι για το ως άνω προσωπικό δεν προβλέπεται άδεια ειδικού σκοπού που αφορά σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που φοιτούν σε Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς Σταθμούς και σχολικές μονάδες, σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 37 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν.4683/2020.
Η εταιρεία δύναται να ζητήσει από τους επιτυχόντες να υποβληθούν σε rapid test αντιγόνου για COVID-19.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/04/2022 και ώρα 10:00 πμ στα γραφεία της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ (Δ/νση: ΧΑΡ. ΜΟΥΣΚΟΥ 18, τηλ: 210-777.1007) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος Β. Καροπούλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 – 15:30.
Τυχόν ενστάσεις δεν γίνονται αποδεκτές.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΤΑΝΤΑΡΟΥΔΑΣ