Λήψη έκτακτων μέτρων προάσπισης της υγείας των εργαζομένων της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ

17 Απριλίου, 2020

Λόγω της επιτακτικής ανάγκης λήψης έκτακτων μέτρων προάσπισης της υγείας και μετά από εντολή Δημάρχου, σας ενημερώνω ότι οι κάτωθι ομάδες υπαλλήλων που εργάζονται σε γραφεία ή κλειστούς χώρους δύναται να εργάζονται από το σπίτι κατόπιν αίτησης τους προς το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού:

• Όλοι οι υπάλληλοι οι οποίοι σύμφωνα με το ατομικό τους υπηρεσιακό φάκελο έχουν αυτοάνοσο νόσημα ή παρουσιάζουν χρόνιες καρδιολογικές και πνευμονολογικές παθήσεις, παίρνουν φάρμακα για να βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή ή πάσχουν από ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη, μετά από βεβαίωση του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού και έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Τα ανάλογα ζητήματα των εργαζομένων των παραπάνω κατηγοριών που δεν εργάζονται σε κλειστούς χώρους θα αντιμετωπιστούν με νέα εγκύκλιο του Γ.Γ του Δήμου Ζωγράφου.

Τέλος σας ενημερώνω ότι σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά, δύνανται να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα τους.

Για κάθε τέσσερις (4) ημέρες απουσίας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οι τρεις (3) ημέρες καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά τέκνο του/της υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές και η μία (1) ημέρα απουσίας αποτελεί κανονική άδεια. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει χρήση μικρότερου χρονικού διαστήματος, αυτό αποτελεί στο σύνολο κανονική άδεια.

Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι φορέων του Δημοσίου, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση της ειδικής άδειας, εκτός αν με την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά διαστήματα χρήσης της ειδικής άδειας εκ περιτροπής. Το χρονικό διάστημα χρήσης της άδειας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ημερών ανά γονέα. Β) Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα για τη χορήγηση της ειδικής άδειας απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα περί μη χρήσης της ειδικής άδειας ή της εργασίας εξ αποστάσεως».

ΓΙΑ την ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΤΑΝΤΑΡΟΥΔΑΣ